โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
  • Success Story
  • >
  • คุณสินชัย เทียนศิริ
คุณสินชัย เทียนศิริ

คุณสินชัย เทียนศิริ

House Keeper of MGame

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534

  • ผู้อำนวยการโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา  สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
  • ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ