โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
  • Success Story
  • >
  • คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล
คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล

คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์ เอชซีแอล อเมริกา Software Technical Lead, HCL America Inc.

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2538 (รุ่น 5)

Software Technical Lead, HCL America Inc.

ผมเป็นคนหนึ่งที่มี passion ในเทคโนโลยีจึงเลือกที่จะเรียนสาขาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพราะเห็นว่าซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ทำให้ฮาร์ดแวร์มีชีวิต

ทุก ๆ ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยฉันทะ (passion) หรือความพึงพอใจซึ่งเป็นตัวผลักดันให้อยากเรียนรู้ อยากค้นคว้า อยากขวนขวายอยากคิดและอยากทำให้เห็นเป็นผลสำเร็จ