โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
  • Success Story
  • >
  • อาจารย์ปริวรรต องค์ศุลี
อาจารย์ปริวรรต องค์ศุลี

อาจารย์ปริวรรต องค์ศุลี

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534

  • ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • บรรณาธิการบริหาร วารสาร PDAMagz