โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
  • Success Story
  • >
  • อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ

อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534 (รุ่น 1)

  • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2558 ถึงปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ