โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
อภิชาติ ทรัพย์แสง

อภิชาติ ทรัพย์แสง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ Product Development บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ ปอเรชั่น จำกัด

จบสาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อปีการศึกษา: 2545

 • 2007 ถึงปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ Product Development บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์
  ปอเรชั่น จำกัด
 • 2001 ถึงปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบและเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม
  คอมพิวเตอร์, โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 • 2006-2007 Senior Web Developer, Production Team, บริษัท เวนด้าซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์
  จำกัด (จัดทำเว็บไซด์ใหญ่ระดับโลก เช่น www.Panasonic.co.uk, www.sharp.co.uk,
  www.arsenal.com, www.jurlique.com)
 • 2004-2006 Programmer, Research & Product Development, Jasmine International Public
  Company Limited (จัดทำและดูแลระบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ internet รวมถึงพัฒนา
  ระบบเพื่อให้รองรับ Product ใหม่ๆของบริษัท และพัฒนาระบบ DRM Digital Right
  Management)
 • 2002-2004 System Administrator, IT Division, บริษัทเอสวีโอเอ (บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
  (ดูและระบบปฎิบัติการต่างๆทั้งหมดในบริษัท)

ประกาศนียบัตร

 • Microsoft Certified Professional (MCP window Server 2000) จาก Microsoft
 • Cisco Networking Academy Certified (Cisco System)
 • Truehit.net Web award 2008 (Uploadtoday.com)
 • Truehit.net Web award 2007 (Uploadtoday.com)