โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
ลดารัตน์

ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์

อาจารย์ประจำ

Statistics

email: ladarat.s@bu.ac.th

ฉลอง

อ.ฉลอง ทองประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

Phisics

email: chalong.t@bu.ac.th

สรพรรค

อ.สรพรรค ภักดีศรี

อาจารย์ประจำ

High Performance Computing, Computer Clustering, Cloud Computing, E-learning

email: sorapuck.p@bu.ac.th

ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์

อาจารย์ประจำ

Mathematics

email: krisawan.p@bu.ac.th

อานนท์

ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์

อาจารย์ประจำ

e-Learning, Web App, Window App

email: anon.su@bu.ac.th

ศิริรัตน์

ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

อาจารย์ประจำ

Statistics

email: sirirat.w@bu.ac.th

ปัทมาภรณ์

อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม

อาจารย์ประจำ

Mobile App, Animation, e-Book on Mobile, Web App, Enterprise App

email: pattamaporn.p@bu.ac.th

ภัทรราวดี

ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ

อาจารย์ประจำ

Web-based App, Enterprise System, DSS

email: patravadee.v@bu.ac.th

ดร.พิจารณ์ เจริญศรี

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

email: pijarn.c@bu.ac.th