โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Artificial Intelligence, Virtual Reality, Human-Computer Interaction, Information Visualization

email: phattanapon.r@bu.ac.th

กิ่งกาญจน์

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Recently, I am interested in artificial intelligent computing, visual analytics and data mining, used in theories and applications of: Malware detect

email: kingkarn.s@bu.ac.th

อ.สุนทร อักษรเชิดชู

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Computer Programming, C, C#, Visual Basic, Mobile App, Graphic & Animation

email: soontorn.a@bu.ac.th

ขวัญฤทัย

อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Web Design and Development, IT Business Consultant, IT Business Analyst

email: kwanruthai.k@bu.ac.th

kanya

อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Web Design and Development, UX and UI Design, Multimedia Technology, Game Design

email: kunya.w@bu.ac.th

ผศ.สิรินธร

ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Database Management Systems, Web Design and Development, Mobile Application, Software Data compression, XML, e-Commerce, e-Learning

email: sirinthorn.c@bu.ac.th

พจนีย์

อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

e-Commerce, Web Development, Computer Application in Business Analyst

email: pojanee.j@bu.ac.th

มาริสา

ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ

อาจารย์ประจำ

Statistics

email: marisa.t@bu.ac.th

สุชาติ

ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์

อาจารย์ประจำ

Mathematics

email: suchart.c@bu.ac.th