โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

SE_Banner

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)

 

สาขา​วิชา​วิศวกรรมซอฟต์แวร์

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตอย่างสูงแต่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีรูปแบบ  เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ควบคุม และดูแลระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงได้ โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพในองค์กรของภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ โดยเล็งเห็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือสถานประกอบการเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

          สำหรับบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้จะสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผลผลิตซอฟต์แวร์ที่ดีและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ จากการเรียนและจากประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นหาต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับให้ป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Software Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program (Software Engineering ), B.S. (Software Engineering )

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 137 หน่วยกิต

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีรูปแบบ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 70 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 137 หน่วยกิต

อัตราค่าเล่าเรียน

และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปรกติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
  • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
  • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
  • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
  • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
  • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
  • นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
  • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
  • นักธุรกิจส่วนตัวด้านซอฟต์แวร์

สมัครเรียน คลิกที่นี่