โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

วิชาโครงงาน

นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้พัฒนาโครงงานของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษาผ่านวิชาโครงงาน โดยนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์ในคณะ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎี และการแก้ปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษาจริง ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้พร้อมก่อนออกสู่อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป

 

รายชื่อโครงงาน ปีการศึกษา 2558

 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงานแต่ละภาคการศึกษา


ภาคฤดูร้อน 2558

อาจารย์สุกิจ คูชัยสิทธิ์

รายละเอียด: https://bit.ly/scproject-358


A.Sirinthron

ภาคการศึกษา 1/2558

ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

รายละเอียด:


A.kanya

ภาคการศึกษา 3/2557

อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน

รายละเอียด: http://bit.ly/scproject-357


A.Yanisa

ภาคการศึกษา 2/2557

อ.ญาณิศา อัครวิชัย

รายละเอียด: http://bit.ly/scproject-257


A.Saranya

ภาคการศึกษา 1/2557

อ.ศรัญญา เกิดขาว

รายละเอียด: http://bit.ly/scproject-57

ข่าวก่อนหน้า:
ข่าวถัดไป: