โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

แนะนำหลักสูตรคณะ

อนาคตอยากเป็นอะไร? – Creative Technology
โดย ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม), ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ,ศิษย์ปัจจุบัน

คณะ​​เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ เปิด​สอนหลักสูตร​ปริญญา​ตรี 4 ปี มี 3 สาขา​วิชา 

หลักสูตร​ปริญญาโท 1 สาขา​วิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (M.S.ITM.)

วิทยา​ศาสตร​บัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.S.)

คณะ​เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​วิทยา​ศาสตร​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ และ​ความ​ถนัด​ใน​สาขา​วิชาชีพ​ที่​เรียน​เป็น​อย่าง​ดี หลักสูตร​เน้น​สอน​นัก​ศึกษา​ให้​คิด​เป็น วิเคราะห์​เป็น มี​วิธี​คิด​วิเคราะห์​อย่าง​มี​เหตุ​มี​ผล​และ​เป็น​ระบบ สามารถ​นำ​เนื้อหา​ที่​เรียน​ไป​ประยุกต์​ใช้​งาน​และ​แก้​ปัญหา​ได้​ดี นัก​ศึกษา​จะ​ได้​รับ​การ​ฝึกฝน​อบรม​ทั้ง​ภาค​ทฤษฎี​และ​ปฏิบัติ ให้​เป็น​ผู้​ที่​มี​ความ​รู้​ความ​ชำนาญ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​และ​เทคโนโลยี อีก​ทั้ง​ยัง​ส่ง​เสริม​ให้​นัก​ศึกษา​ได้​ค้นคว้า​ด้วย​ตนเอง และมีความเข้าใจกระบวนการสร้างกิจการใหม่ด้านเทคโนโลยี เพื่อ​พัฒนา​ศักยภาพ​ของ​บัณฑิต​ให้​เป็น​ผู้​ที่​รู้​จริง​และ​รู้​รอบ

คณะ​เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมซึ่ง​ประกอบ​ด้วย​คณาจารย์​ผู้​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​ประสบการณ์ ได้​พัฒนา​หลักสูตร​ของ​คณะ​ให้​มี​ลักษณะ​ยืด​หยุ่น​และ​มี​พลวัต สามารถ​ปรับ​เนื้อหา​วิชา​ให้​ทัน​กับ​ยุค​สมัย เป็น​มาตรฐาน​สากล​และ​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน นัก​ศึกษา​ได้​รับ​การ​พัฒนา​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​เชี่ยวชาญ​ใน​หลาย​สาขา เช่น ระบบ​ปฏิบัติ​การ​คอมพิวเตอร์ (Operating Systems) ระบบ​การ​จัดการ​ฐาน​ข้อมูล (Database Management System) เครือ​ข่าย​สื่อสาร​คอมพิวเตอร์ (Data Communication Network) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมบาย (Mobile Application Development) เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Digital Media Technology) เทคโนโลยี​อิน​เทอร์​เน็ต (Internet Technology) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เป็นต้น บัณฑิต​ของ​คณะ​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​จึง​เป็น​ผู้​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ได้​รับ​การ​ยอมรับ​จาก​องค์กร​และ​สถาบัน​ต่างๆ เป็น​อย่าง​ดี

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้เปิดโลกทัศน์และสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้นำความรู้ไปใช้งานจริง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมในที่ทำงาน เรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ      ผู้บริหาร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

วิชาโครงงาน (Senior Project)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมจัดการศึกษาวิชาโครงงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Motion Capture System) แว่นตา Oculus แว่นสามมิติเสมือนจริง อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นสมอง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้รวบยอดความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด มาสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

โครงการ​ฝึก​ทักษะ​ภาษา​อังกฤษ

คณะ​เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมร่วม​มือ​กับ​ศูนย์​การ​เรียน​รู้​ภาษา​ด้วย​ตนเอง (Self-Study Language Center) ของ​สถาบัน​ภาษา จัด​โครงการ Buddy Program เพื่อ​ฝึก​ทักษะ​การ​ใช้​ภาษา​อังกฤษ​ให้​แก่​นัก​ศึกษา​คณะ​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ทุก​คน โดย​นัก​ศึกษา​ของ​คณะ​จะ​ได้​สนทนา​กับ​นัก​ศึกษา​ต่าง​ชาติ เรียน​รู้​ภาษา​อังกฤษ​ผ่าน​ซอฟต์แวร์​ต่างๆ อัน​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​บัณฑิต​ใน​อุดมคติ​ที่​มี​ความ​รู้​ ความ​สามารถ​ทาง​ภาษา​ควบคู่​ไป​กับ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ทาง​วิชา​การ

ห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการโมบายแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และแอนดรอยด์ ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการด้านระบบฐานข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย ห้องปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและฟิสิกส์ เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา

สมัครเรียน คลิกที่นี่