โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Chairman and CEO of Google Eric Schmidt speaks to the media after a visit to Iraqi National Museum in Baghdad

นางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทวิชาการดีเด่น
กลุ่มส

goodstd

รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

นายอัษฎาวุธ ทวีธรากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี