โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สารจากคณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

dr-thiraphon

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 ถึง 2558)
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548)

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีในการพัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมคุณภาพที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีลักษณะเฉพาะคือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล

ดร. วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551)

พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

การทำงานให้เสร็จนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสิ่ง หากแต่เป็นการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องนั้นรวมไปถึง

(1) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต พร้อมทั้งปลูกฝังให้คิดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสุขในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2) การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และหลักสูตร มุ่งเน้นให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพของตน ทั้งในด้านการสอน การวิจัย การเขียนตำราหรือบทความทางวิชาการ การบริการวิชาการสู่สังคม ตลอดจนการเข้ารับการอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของแรงงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอ

(3) การพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกโครงการในคณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีของคณะในการประกันคุณภาพทางการศึกษา (Quality Assurance) ซึ่งรับรองโดยองค์กรมาตรฐานต่างๆ ทั้งที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชน


whutniphong


kittipak

อ. กิตติภัต เศวตรัตนกรี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551)

มีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนานักศึกษา

มีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพของตน พร้อมคุณธรรมและจริยธรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

นักศึกษาจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมความมีมนุษย์สัมพันธ์ และได้รู้จักบริหารเวลาในการจัดการกับกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับการศึกษาวิชาการในหลักสูตร โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานให้ทันสมัย ทันกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทันต่อความต้องการบุคลากรขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบัณฑิตจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป


ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี (พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2557)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2549)
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2545)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2541)

บัณฑิตพึงประสงค์ของสังคม คือ บัณฑิตที่เก่งงาน เก่งค้น และ เก่งคิด

เก่งงาน มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และรอบรู้ในศาสตร์ แขนงอื่นในมุมกว้าง เพรียบพร้อมไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรม
เก่งค้น ใฝ่รู้ขยันที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่าน-ฟังมาก พูด-เขียนเป็น
เก่งคิด คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ประยุกต์ใช้งานเป็น ฝึกคิดให้กว้าง ฝึก มีทัศนะ มีข้อวิจารณ์เป็นของตนเองสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นๆ ได้


somjit