โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DMT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)   

Bachelor of Science Program in Information Technology (Digital Media Technology)

หลักสูตรปรับปรุงใหม่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559   โดยพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการผลิตสื่อดิจิทัล (สื่อโต้ตอบ สื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์) เพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • หลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างวิชาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อดิจิทัล เช่น สื่อโต้ตอบ สื่อแอนิเมชัน และเกม เป็นต้น ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
 • ​มีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของการเรียนการสอนและงานวิจัย การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ​

เพื่อเน้นการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบไปด้วย 9 รายวิชา ได้แก่
1. ทส.364 ศิลปะสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
IT 364 Art for Computer Graphics
2. ทส.366 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
IT 366 Three-Dimensional Images and Animations
3. ทส.367 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations
4. ทส.368 วีดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
IT 368 Video and Sound for Multimedia Technology
5. ทส. 369 ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษย์
IT 369 Color Theory and Human Vision
6. ทส 370 การเขียนโปรแกรมเชิงปฏิสัมพันธ์
IT 370 Programming for Interactive Media
7. ทส. 371 การผลิตวีดิทัศน์แบบดิจิทัล
IT 371 Digital Video Production
8. ทส. 372 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเล่าเรื่อง
IT 372 Creative Thinking for Storytelling
9. ทส.373 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
IT 373 User Experience Design

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology (Digital Media Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล), วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology, Digital Media Technology ), B.S. (Information Technology,Digital Media Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 137 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 61 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 137 หน่วยกิต

อัตราค่าเล่าเรียน

และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปรกติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

 • นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอล (Digital Media Designer and Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาสื่ออินเทอร์แอกทีฟ (Interactive Media Designer and Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บและโมบาย (Web/Mobile Designer and Developer)
 • นักออกแบบกราฟิก (2D and 3D Graphic Designer)
 • นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator)
 • ผู้อำนวยการสื่อดิจิตอล (Digital Content Director)
 • ผู้อำนวยการสร้างสื่อโฆษณา (Digital Art Director)
 • ผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยี (Digital Media and Technology Specialist)
 • นักออกแบบวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effect Designer)
 • นักออกแบบตัวละครและโมเดล 3 มิติ (Character and Modeling Designer)
 • นักออกแบบอินเทอร์แอกทีฟและเกม (Interactive and Game Designer)
 • เจ้าของกิจการ

 

 

สมัครเรียน คลิกที่นี่