โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)

 

สาขา​วิชา​เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​เป็น​สาขา​วิชา​ที่​มี​ความ​ทัน​สมัย​ ผู้​เรียน​จะ​มี​ความ​สามารถ​ทั้ง​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ​ผสม​ผสาน​วิทยาการ​ที่​ก้าวหน้า​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อ​การ​บริหาร​งาน​ของ​องค์กร เพื่อ​ที่​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ สาขา​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา​อัน​เกี่ยว​เนื่อง​กับ​เทคโนโลยี​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​และ​มี​ประสิทธิภาพ เน้น​สร้าง​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​คิด​ริเริ่ม​สร้างสรรค์ มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา รู้จัก​ใช้​สาร​สนเทศ​และ​เทคโนโลยี​ให้​เป็น​ประโยชน์​สูงสุด​แก่​องค์กร สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ด้วย​การนำ​หลัก​การ​ออกแบบ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​กราฟิก ภาพ​สาม​มิติ ภาพ​เคลื่อนไหว การออกแบบ User Interface เว็บ​เทคโนโลยี​ และโซเชียล​เน็ต​เวิร์ก มา​ประยุกต์​ให้การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ออน​ไลน์​ประสบ​ความ​สำเร็จ ผู้​เรียน​จะ​ได้​เรียน​รู้​ใน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ที่​เกิด​ขึ้น​ใหม่​อย่าง​ต่อ​เนื่อง เช่น เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารธุรกิจและทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) เป็นต้น และ​สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​ประยุกต์​ให้​เข้า​กับ​สถานการณ์​ใน​การ​แก้​ปัญหา​ด้าน​ธุรกิจ​และ​ด้าน​ต่างๆ ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​ตรง​ต่อ​ความ​ต้องการ​ของ​องค์กร เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ตลาด​แรงงาน​ภาค​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology), B.S. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 137 หน่วยกิต

เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจผสานวิทยาการที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2559  หลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 61 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 137 หน่วยกิต

อัตราค่าเล่าเรียน

และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปรกติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักพัฒนาภาพ 3 มิติ และเทคโนโลยีสื่อประสม
  • นักออกแบบงานกราฟิกสำหรับแอพพลิเคชัน
  • นักออกแบบเว็บไซต์

 

สมัครเรียน คลิกที่นี่