ผลงานคณะ   ศิษย์เก่า   ศูนย์บริการ   โครงการคณะ
เมนูหลัก
หน้าแรก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลของคณะ
ข่าวสารคณะ
รับสมัคร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ
ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2/56
การวิจัย
หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร ป.โท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

cooperative research

cooperative teaching

Academic Services

Project

cooperative education

ilab

 
 
[04.11.2551] นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ Print E-mail
Written by science   
Monday, 17 November 2008
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สอบได้ใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านฐานข้อมูลระดับ "OCA Oracle 10g (Certification Oracle)" ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้
นักศึกษาที่สอบได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพระดับ OCA Oracle 10g
   
นาย ฉัตรชัย กำลังเดช
น.ส. สุธีปภา อุทัยรุ่งเรือง
นาย ธนพงศ์ รัตนธารากร
นาย ยุทธวัน วงศ์นิวัฒน์กุศล

     ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนนักศึกษาสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพในทุกๆ ด้าน โดยได้จัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ขึ้น ภายใต้โครงการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ และนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่มีความสนใจได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
< Prev   Next >