โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

การประกันคุณภาพ

การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลทั่วไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530

คณะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2530

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2542

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2547 ปีการศึกษา 2548 คณะเปิดหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (มี 2 แผน คือ แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. สอบประมวลความรอบรู้)

ปีการศึกษา 2555 เพื่อการบริหารจัดการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยคณะได้รวมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันและกำหนดตำแหน่งการบริหารงานของภาควิชาขึ้นใหม่เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 13 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนของทุกหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดี

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ข่าวก่อนหน้า:
ข่าวถัดไป: