โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

โครงการ CoP Teaching

Research Group

โครงการ CoP-Teaching ครั้งที่ 4

โครงการ CoP-Teaching ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2557

สไลด์ประกอบการอบรมเรื่อง ”การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและการประเมินผล” โดย อ.ชลธร อริยปิติพันธ์


องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ CoP-Teaching วันที่ 28 มิถุนายน 2557

Research Group

โครงการ CoP-Teaching ครั้งที่ 5

โครงการ CoP-Teaching ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

สไลด์ประกอบการอบรมเรื่อง ”กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สำหรับอาจารย์” โดย อ.นิดา ถาวรกุล

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ CoP-Teaching วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ข่าวก่อนหน้า: