โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

โครงการ CoP-Research

Research Group

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 5

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2557

สไลด์ประกอบการแลกเปkลี่ยนเรียนรู้ โดย Prof.Angel Garcia Moreno

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ CoP-Research วันที่ 2 มิถุนายน 2557

Research Group

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 6

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มิถุนายน 2557

สไลด์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย Prof.Angel Garcia Moreno

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ CoP-Research วันที่ 23 มิถุนายน 2557

รายงานการสังเคราะห์ผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวก่อนหน้า:
ข่าวถัดไป: