โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

แบบนี้สิเจ๋ง !!!…ตัวแทน 2 ใน 15 ม. ชั้นนำเข้าค่าย THNG CAMP #6

นางสาวแพรพลอย อ้นมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายภูวิชช์   นิลสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็น
2  ใน  15 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าค่าย Thailand Networking Group Camp ครั้งที่ 6
(THNG CAMP #6) จัดโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตพร้อมการสนับสนุนจากบริษัททางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ระหว่างวันที่
17 – 22 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
unnamed

เขียนโดย thirapon

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่