โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)

 

สาขา​วิชา​เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอ็นเทอร์เทนเม้นที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up หลักสูตรมีความรู้มือกับภาคเอกชนเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสหกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจริงได้

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Games and Interactive Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ), วท.บ. (เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Games and Interactive Media), B.S. (Games and Interactive Media)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 135 หน่วยกิต

การนำเทคโนโลยีด้านสื่ออินเทอร์แอคทีฟมาสร้างผลงานที่มีมูลค่า ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมด้านเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟที่กำลังเติบโตและต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 60 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 135 หน่วยกิต

อัตราค่าเล่าเรียน

และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปรกติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

 

 • นักพัฒนาเกม (Game Programmer)
 • นักออกแบบเกม (Game Designer)
 • ผู้ควบคุมงานสร้างเกม (Game Producer)
 • นักพัฒนาโมบายเกม (Mobile Game Developer)
 • นักพัฒนาเกมออนไลน์ (Multiplayer Online Game Developer)
 • นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ (Professional 2D/3D Animator)
 • นักออกแบบและพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media Designer/Developer)
 • ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Manager)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer)
 • นักออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI Designer)
 • นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Reality Designer/Developer)
 • ผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Entrepreneur in Game And Interactive Media)a

สมัครเรียน คลิกที่นี่