โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

CS_Banner

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)

 

สาขา​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์

          ปัจจุบัน​วิทยาการ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​เปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​ สาขา​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​พัฒนา​หลักสูตร​ให้​ทัน​สมัย​และ​สามารถ​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ การ​จัดการ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​คอมพิวเตอร์ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล เครือ​ข่าย​สื่อสาร​คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี​อิน​เทอร์​เน็ต การ​วิเคราะห์​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​ด้วย​เทคโนโลยี​ที่​ทัน​สมัย​และ​เหมาะ​สม ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ผู้​ใช้​และ​องค์กร​ให้​มาก​ที่สุด นอกจาก​นี้​หลักสูตร​ยัง​เน้น​ให้​บัณฑิต​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​ศึกษา​และ​วิจัย​ด้าน​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​ให้​ได้​ผล​งาน​ที่​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​มี​ประสิทธิภาพ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ไป​ประกอบ​อาชีพ​ที่​บัณฑิต​มี​ความ​สนใจ​ได้ เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน ภาค​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science), B.S. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 137 หน่วยกิต

ก้าวเร็วอย่างรู้ลึกทันโลกคอมพิวเตอร์ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันโลก

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 67 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 137 หน่วยกิต

อัตราค่าเล่าเรียน

และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปรกติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

 

 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักธุรกิจส่วนตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครเรียน คลิกที่นี่